Všeobecné smluvní obchodní podmínky

 

Prodávající:
Le PONT NEDER s.r.o.
IČ: 282 79 841
 Kupující:
Kupující -fyzická osoba,která podala objednávku prostřednictvím internetových stránek nebo telefonického hovoru( objednávka je považována za žádost o  rezervaci zboží)
Společná ustanovení
1.Prodávající má právo odmítnout objednávku.Prodávající bezprostředně po obdržení objednávky zarezervuje zboží pro kupujícího ( upozorní na vlastnosti či případné vady použitého zboží). V případě, že nemá  prodávající na skladě objednané zboží,   navrhne kupujícímu k prodeji jiné zboží se srovnatelnými  vlastnostmi  a sdělí kupujícímu cenu tohoto zboží a cenu  za dopravu. Pokud kupující souhlasí s kupní  cenou a s cenou za  dopravu (v případě ,že neodebere zboží na prodejně)  dohodne prodávající   s kupujícím   termín   osobní návštěvy zaměstnance  prodávajícího a dopravy objednaného  zboží .
3. Prodávající zabezpečí dopravu  zboží do místa určeného kupujícím , obeznámí  kupujícího osobně se zbožím , s jeho vlastnostmi, resp.   u použitého zboží s případnými vadami  a s užíváním(obsluhou), o čem sepíší protokol.  Nakonec předá kupujícímu fakturu  za zboží a kupující uhradí dohodnutou cenu.(uzavřou kupní smlouvu)
4. Kupující má právo stornovat objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy před jejím uzavřením, je však povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky  či  kupní smlouvy spojené.(např.  dopravné)
Objednání zboží:
1.Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetových stránek  prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta,e-mail,telefonicky) jsou považovány za žádost o rezervaci zboží. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tomto případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva   vzniká  až po dodání zboží, popřípadě po  jeho předvedení, obeznámení s užíváním zboží a po předání faktury kupujícímu. Prodávající si však může v jednotlivých případech  vyhradit písemné potvrzení objednávky.
 
Dodací podmínky:
1. Pokud si zboží neodebere kupující přímo na prodejně nebo prostřednictvím dopravce, je zboží  je dodáno osobní návštěvou zaměstnance prodávajícího. Způsob dodání  si  dohodne kupující s prodávajícím.
2.Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl na objednávce nebo osobní odběr na  prodejně  prodávajícího.
3.Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná,  po celé České republice, Slovensku a Rakousku dle kilometrů:
do 100 km ... 950,- Kč
od 100 do 200 km ... 1550,- Kč
nad 200 km ... 1950,- Kč
Ceny jsou včetně 21% DPH.
Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně, je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
 
4.Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží
5.Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
Platební podmínky:
Platba za zboží se uskutečňuje v hotovosti, je možno  dohodnout úhradu  bankovním převodem na základě zálohové faktury . Zboží lze zakoupit i na splátky a to bez navýšení ceny. Podmínkou je složení 50% z kupní ceny v hotovosti, poté lze splátky nastavit libovolně, nejméně však 1000,- Kč za měsíc.
Záruky a garance:
1. Prodávající poskytuje záruku na zboží specifikované ve faktuře nebo jiném dokladu a v souladu s reklamačními podmínkami
2. Při neoprávněné reklamaci může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.
 
 Odstoupení od smlouvy:
1. Kupující , který si objednal zboží prostřednictvím komunikace na dálku má v souladu s ustanovením občanského zákoníku  právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží,  a to pouze v případě, že mu nebude zboží  osobně předvedeno a nebude obeznámen se způsobem použití zboží . Pokud k takové situaci dojde, je kupující oprávněn vrátit zboží ,bez známek užívání nebo opotřebení, se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací ve stavu,v jakém je kupující převzal při dodávce.
2. Před samotným vrácením zboží je kupující povinen včas uvědomit prodávajícího telefonicky,dohodnout termín vrácení na adresu na kterou vrácené zboží dopravit,současně zaslat prodávajícímu e-mail nebo dopis s uvedením čísla faktury a sdělit číslo účtu,na který chce vrátit uhrazenou částku.
3. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
4. Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená částka nebude vrácena.
5. Pokud kupující od smlouvy odstoupí, prodávající mu vrátí částku, která se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží.
6.V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
7.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
a) zboží se již  nedodává
b) zboží je momentálně doprodáno
V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 
Ochrana osobních údajů:
Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.Veškeré údaje,které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky.
 
Závěrečná ustanovení:
1.Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2.Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den uzavření kupní smlouvy

Ochrana osobních údajů

 Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.   

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednávkou kupující souhlasí (až do odvolání tohoto souhlasu) s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje, poskytnuté prodejci budou použity pro účely vyřízení objednávky a zasílání obchodních sdělení prodejcem a nebudou poskytnuty třetím stranám.


Zjistíte, jak Vám naše produkty usnadní život!

po domluvě i mimo tuto pracovní dobu